Правни техничар

 Правни техничар ПРЕДМЕТИ

Oдељења 3-1, 3-2, 4-1 и 4-2

Образовни профил ПРАВНИ ТЕХНИЧАР развијен је на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе.

Наставним програмом за образовни профил правни техничар предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области права, администрације и економије. Уско стручни предмети који се изучавају у оквиру овог профила су: основи права, основи радног права, основи правних поступака и правног промета, матична евиденција, државно уређење, основи кривичног права и криминалистике, реторика и беседништво, кореспонденција са секретарским пословањем. Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: основи економије, статистика, информатика и рачунарство, страни језици, матерњи језик, историја, психологија, филозофија, социологија, устав и право грађана и друго.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу у оквиру практичне наставе и наставе у блоку, као и у оквиру секција које се организују у школи ( симулација суђења, реторика и беседништво ). Практична настава реализује се у разним државним институцијама и предузећима ( судови, општине…). Блок настава се реализује у учионицама које су опремљене, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова. Часове реализују наставници који су прошли посебну обуку за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације и сл.

Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и рутине неопходне за њихово будуће занимање. Кроз праксу и разне симулације ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целокупну слику правног система ове земље.СТРУЧНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Стручни завршни или такозвани матурски испит се полаже на крају четвртог разреда и састоји се из заједничког и посебног дела.  

А. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних школа, а према програму који су остварили у току четворогодишњег школовања.

1. Српски језик и књижевност

Б. Посебни део обухвата:

1. Израда матурског практичног рада и одбрана истог

2. Испит из изборног предмета ( историја, филозофија, правни поступци, радно право, послови правног промета )ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА ПРАВНИ ТЕХНИЧАР ЋЕ :


Упознати основне елементе државне организације и облике државе
Упознати организацију државне власти Републике Србије, као и организацију локалне самоуправе, права и дужности општине и облике њиховог остваривања
Упознати друштвене детерминанте државе и права и њихов међусобни однос
Знати друштвене и правне норме као и њихову примену
Водити матичну евиденцију ( књиге рођених, књиге венчаних, утврђивати матични идентитет…)
Стећи знање о правима и дужностима из радног односа, заштите радника, престанку радног односа
Користити одговарајућу евиденцију из области радних односа и социјалног осигурања
Пружити знање из управног и прекршајног поступка
Извршавати поједине радње у судским поступцима
Пружити знање из области промета робе и услуга
Пратити и применити правну регулативу
Комуницира са клијентима и запосленима
Обављати пословну кореспонденцију 
Водити различите евиденције
Архивирати документацију
Моћи обављати послове правног оператера, матичара, кадровског оператера, заступника осигурања, архивара…


ПРОХОДНОСТ НА ФАКУЛТЕТЕ

Ученици овог профила имају проходност ка свим факултетима. Могу наставити даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем ( Правни факултет, ФОН ( Факултет организационих наука ), Економски факултет, Политичке науке као и на факултетима за маркетинг, менаџмент и сл.

У зависности од предмета које имају могу уписати друге несродне факултете: Филолошки факултет, Филозофски ( историја, психологија, филозофија, социологија…)…