Правила понашања

Правила понашања

На основу чл. 41, 43. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 174. Статута, Школски одбор Правно-биротехничке школе “Димитрије Давидовић” у Земуну, на седници одржаној дана 04.03.2010. године донео је


П Р А В И Л А  П О Н А Ш А Њ А 
УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА 


I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.
Правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Правно-биротехничкој школи „Димитрије Давидовић“ у Земуну (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.
Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.
У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.

Члан 4.
У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.


Члан 5.
У Школи су забрањени:

 • физичко, психичко и социјално насиље;
 • злостављање и занемаривање ученика;
 • физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.


Члан 6.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.


Члан 7.
Под физичким насиљем, у смислу ових Правила, сматрају се:

физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под психичким насиљем, у смислу ових Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу ових Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.


Члан 8.
У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Правила, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Члан 9.
Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.


Члан 10.
Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.


Члан 11.
У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.


II ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА


Члан 12.

Ученици су обавезни:

 • да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
 • да се придржавају одлука органа Школе;
 • да поступају по налогу директора, помоћника директора или организатора наставе, наставника и стручних сарадника;
 • да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
 • да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
 • да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
 • да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школских програмом;
 • да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 • да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
 • да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
 • да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;
 • да се пристојно одевају;
 • да благовремено правдају изостанке;
 • да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;
 • чувају од оштећења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа;
 • да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с правилима еколошке етике;
 • да воде рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, односно личним стварима, а посебно за време трајања школског одмора;
 • да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
 • да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 • да не употребљавају дуван, алкохол, наркотичка и слична средстава и подстрекују друге ученике на такву употребу;
 • да не изазивају туче и учествују у тучи;
 • да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске нетрпељивости.Члан 13.
Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.


Члан 14.
У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици треба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице.

Члан 15.
Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, него су у обавези да одмах оду у учионицу и присуствују часу.


Члан 16.
По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

Члан 17.
Редар је обавезан да буде у учионици најмање 10 минута пре почетка наставе.

Одељењски старешина сваке недеље одређује по два редара.

Редар:

 • проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;
 • извештава наставника о одсутним ученицима;
 • чува личне предмете, књиге и прибор ученика;
 • пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, ученика или запослених лица;
 • обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика и/или других лица.


Члан 18.

Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурство се обавља у улазном холу Школе, у првој смени од 8 до 14 часова, а у другој смени од 14 до 20 часова.

Ученици су ослобођени од наставе за дан на који обављају дежурство.

Дежурство обављају два дежурна ученика које одређују одељењске старешине у сарадњи са помоћником директора, односно организатором наставе.

Дежурни ученик:

води Књигу дежурства у којој евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу, уписивањем њихових личних података, као и време доласка и одласка;

уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора, помоћника директора или организатора наставе;

не сме напуштати место дежурства, а ако се то деси из оправданих разлога, други ученик се не сме удаљавати до његовог повратка;

не напушта школу за време дежурства без дозволе дежурног наставника;

не дозвољава осталим ученицима улазак у просторију за дежурне ученике, као и било какво окупљање испред просторије, слушање гласне музике и галаму;

ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником директора или организатором наставе, дежурним наставником и другим лицима запосленим у Школи;

За дежурног ученика не може бити предложен ученик који има више недовољних оцена или смањену оцену из владања.


III ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ


Члан 19.
Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 20.
Сви запослени су обавезни:

 • да редовно и на време долазе на посао;
 • да савесно обављају послове свог радног места;
 • да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или организатора наставе, као и секретара Школе о спречености за рад;
 • да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и других лица;
 • да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
 • да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;
 • да долазе на посао прикладно одевени;
 • да пре или за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која утичу на способност за рад;
 • да не пуше ван просторија одређених за пушење;
 • да не уносе у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 • да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;
 • да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица;
 • да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;
 • да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора.


Члан 21.
Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

Члан 22.
Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора.

Члан 23.
Дежурни наставник:

 • за време одмора остаје на месту дежурства док ученици не изађу из учионица и кабинета;
 • даје потребна обавештења лицима која долазе у Школу, или их упућује запосленима Школе који им та обавештења могу дати;
 • контролишу рад и понашање дежурних ученика, надзире понашање ученика на ходницима;
 • реагујуе на евентуалне ексцесне ситуације и друге непредвиђене догађаје и о томе обавештава директора школе, помоћника директора или организатора наставе;
 • решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности у Школи;
 • у случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава организатора наставе у Школи, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене.
 • Дежурни наставник о току свог дежурства оставља забелешку коју уписује у књигу дежурства.

Члан 24.
Дежурство се обавља у улазном холу и по ходницима школе, а по потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставника и о томе води евиденцију.

Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика.

Члан 25.
Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом.

Члан 26.
Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора, помоћника директора, односно организатора наставе, или секретара Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.


IV ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА


Члан 27.
Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 28.
Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежурном ученику, ради евидентирања.

Члан 29.
Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 30.
Родитељи ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

 • да благовремено правдају изостанке свог детета;
 • да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;
 • да редовно измирују новчана дуговања према Школи;
 • да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;
 • да сарађују са одељењским старешином и предметним наставницима;
 • да учествују у раду органа Школе чији су чланови.


V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
За спровођење ових Правила понашања овлашћен је директор Школе.

Члан 32.
За све што није регулисано овим Правилима примењиваће се Закон, Статут и друга општа акта Школе.

Члан 33.
Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 34.
Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе од 29.10.2003. године.