Завршни рачун 2023

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ биланс стања на дан 31.12.2023.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Информационо систем за подношење финанциских извештаја- потпис

Одлука-завршни рачун 2023

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама на нивоу БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01. до 31.12.2023. године