Пословни администратор

II-4, II-5, III-4, III-5, IV-4, IV-5

 Пословни администратор ПРЕДМЕТИ

Образовни профил ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР развијен је на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе.

Овај профил уведен је 2003. године као први огледни образовни профил у оквиру GIZ, раније GTZ ( Организација владе Републике Немачке која пружа подршку Министарству просвете Републике Србије у реализацији пројекта Реформа средњег стручног образовања у области економије, права и администрације ). Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области економије, права и администрације. Уско стручни предмети који се изучавају у оквиру овог профила су: пословна администрација, право, књиговодство, маркетинг. Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: менаџмент, економска политика, предузетништво, информатика и рачунарство, страни језици, матерњи језик и друго.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање административних послова, ученици овог профила стичу у оквиру виртуелног предузећа за обуку. У виртуелним предузећима се симулирају послови набавке, продајне, књиговодствене и службе правних послова. Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и рутине неопходне за њихово будуће занимање. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целокупну слику пословања предузећа.

Пословање виртуелног предузећа реализује се у, за то, посебно опремљеним учионицама. Учионице су опремљене канцеларијским намештајем, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова. Часове у виртуелним предузећима реализују наставници који су прошли посебну обуку за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације и сл.


САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Организује се сваке две године. Ученици имају прилику да искусе све аспекте организовања сајамског наступа, припрему презентацију, уговарање послова, успостављање контакта итд.

Наши ученици путују по Европи, пре свега у Немачку, Аустрију, Словенију и тамо се упознају са својим вршњацима и размењују искуства…

„Никада нећу заборавити колико је било занимљиво што сам учествовала на сајму виртуелних предузећа у Салцбургу, у Аустрији. Лично сам припремала презентацију за овај сајам. По завршетку школе почела сам да радим четири сата дневно. Сада завршавам факултет,чека ме радно место“ Ивана Јевремовић, бивша ученицаПРАКСА У РЕАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Одвија се у трећем и четвртом разреду у оквиру блок наставе. Ученици имају прилике да раде у предузећима и тако у пракси провере стечена знања и вештине.СТРУЧНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Осмишљен је тако да ученици кроз ситуационе задатке из струке и конкретне примере из праксе потврђују усвајањем стечених знања и вештинаПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ЋЕ ЗНАТИ И УМЕТИ ДА:


Планира, организује и прати реализацију пословних активности
Координира пословне активности
Прати и примени правну регулативу
Комуницира са државним органима ( службена кореспонденција )
Спроводи поступке остваривања права и обавеза из радног односа
Води евиденцију о запосленима
Организује састанке, промоције, презентације и друге скуповеОрганизује службена путовања
Комуницира са клијентима и запосленима
Обавља пословну кореспонденцију
Обавља послове набавке и продаје
Води основне књиговодствено-благајничке послове
Врши обрачун зарада и накнада
Исплати зараде
Прати билансне поступке
Прати рокове фискалних обавеза
Води различите евиденције
Архивира пословну документацију

Радно место пословни администратори налазе у малим и средњим предузећима која се баве различитим привредним делатностима, као и ванпривредним организацијама и институцијама.

 
ПРОХОДНОСТ НА ФАКУЛТЕТЕ

Ученици овог профила могу наставити даље школовање на разним факултетима,пре свега у вези са стеченим стручним знањем ( Економски факултет, Правни факултет, ФОН ( Факултет организационих наука ),као и на факултетима за маркетинг, менаџмент и сл.

У зависности од предмета које имају могу уписати друге несродне факултете: Природно математички, Филолошки факултет, Филозофски ( историја, психологија).КОРИСТИ ОВОГ ПРОФИЛА СУ ВИШЕСТРУКИ
Ученици имају прилику да брже и лакше дођу до посла
Привреда има прилику да запосли оспособљени стручни кадар и тиме оствари уштеде у додатном осбособљавању
Јавни сектор има прилику да ефикасније регулише политику запошљавања и усклађивања са приватним сектором