Правно-пословни техничар

I-1, I-2, I-3, I-4 ,I-5, II-1, II-2,II-3, II-4, III-1, III-2, IV-1, IV-2

Правно-пословни техничар – предмети

Циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословни техничар је оспособљавање ученика за вођење правно-пословнеадминистрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова уобласти јавне управе, планирање и организовање пословних активностиОво занимање је комбинација комуникације са људима и обраде докумената.

Поред знања из стручних предмета из области права и економије, ученици стичу и солидно опште образовање из предмета српски језик и књижевност, историја, латински језик…

Кроз наставу у овом профилу изучавају се стручни предмети: Радно право, Увод у јавну администрацију,  Организација државе, Правни поступци  (управни, кривични, прекршајни, парнични…), Послови правног промета и др.

По завршетку школовања Правно-пословни техничар обавља  канцеларијске послове из области права и администрације.

Административни  и секретарски послови које обавља правни техничар су: слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, ситуација, уговора, вођење евиденција повреда на раду, рад на централи, факсу, и др.Оспособљени су да  пишу решења и одлуке, раде на оверама потписа, рукописа и преписа; обрађују пошту и раде на рачунару.

Обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају и секретарско пословање.

Образовни профил правни техничар представља добру основу за ученике који желе да студирају правни факултет, али, знање стечено из различитих општеобразовних предмета омогућава им упис и многих других факултета.