Техничар обезбеђења

I-5, II-3, III-3, IV-3

Предмети

Образовни профилTЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА развијен је на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе.
Наставним програмом за образовни профил техничар обезбеђења предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије. Уско стручни предмети који се изучавају у оквиру овог профила су: систем обезбеђења, служба обезбеђења, заштита од пожара и заштита на раду, социјална екологија, борилачке вештине, основи права, основи радног права, основи правних поступака и правног промета, матична евиденција, државно уређење, основи кривичног права и криминалистике, дактилографија и административно пословање. Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: основи економије, статистика, информатика и рачунарство, страни језици, матерњи језик, историја, психологија, филозофија, социологија, устав и право грађана и друго.
Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу у оквиру практичне наставе и наставе у блоку, као и у оквиру секција које се организују у школи ( симулација суђења ). Практична настава реализује се у разним државним институцијама и предузећима ( фирме за лично обезбеђење, фирме за обезбеђење банака и разних других институција,судови, општине…). Блок настава се реализује у учионицама које су опремљене, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова, а блок настава из борилачких вештина организује се у сали за физичко, хали спортова уз помоћ стручно обученог кадра. Часове реализују наставници који су прошли посебну обуку за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације и сл.
СТРУЧНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ


Стручни завршни или такозвани матурски испит се полаже на крају четвртог разреда и састоји се из заједничког и посебног дела.  


А. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних школа, а према програму који су остварили у току четворогодишњег школовања.

1. Српски језик и књижевност

Б. Посебни део обухвата:

1. Израда матурског практичног рада и одбрана истог

2. Испит из изборног предмета ( историја, правни поступци, радно право, основи матичне евиденције, служба обезбеђења )

Израдом практичног рада везаног за примену прописа из области службе обезбеђења у заштити имовине и лица проверава се практична оспособљеност ученика.СМЕР ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРУЖА ШИРОК ОПСЕГ ЗАНИМАЊА!ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА ЋЕ :


*Упознати систем заштите од Уставом и законом утврђених штетних појава
*Планирати различите облике обезбеђења у предузећима, установама, и другим организацијама

*Организовати службу обезбеђења

*Координирати разне субјекте у оквиру службе обезбеђења

*Контролисати рад служби обезбеђења

*Користити савремена техничка средства за заштиту објекта 

*Примењивати ватрогасне тактике и технике као и комплетну област превентиве у противпожарној заштити

*Руковати средствима за гашење пожара

*Успешно пружати прву помоћ

*Учествовати и организовати послове заштите на раду

*Овладати борилачким вештинама у одбрани самоодбрани

*Упознати основне елементе државне организације и облике државе

*Упознати организацију државне власти Републике Србије, као и организацију локалне самоуправе, права и дужности општине и облике њиховог остваривања

*Знати друштвене и правне норме као и њихову примену

*Водити матичну евиденцију ( књиге рођених, књиге венчаних, утврђивати матични идентитет…)

*Стећи знање о правима и дужностима из радног односа, заштите радника, престанку радног односа

*Користити одговарајућу евиденцију из области радних односа и социјалног осигурања

*Пружити знање из управног и прекршајног поступка

*Извршавати поједине радње у судским поступцима

*Пратити и применити правну регулативу

*Комуницира са клијентима и запосленима

*Обављати пословну кореспонденцију

*Водити различите евиденције

*Архивирати документацију