Правилници

С Т А Т У Т Правно-биротехничке школе «Димитрије Давидовић» Земун

П Р А В И Л  Н И К   О    У П О Т Р Е Б И   МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ

Правилник о употреби мобилног телефона у школи можете да прoчитате овде.

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ЗЕМУН

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ И ИЗГЛЕДУ УЧЕНИКА ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

Правилник о заштити и безбедности ученика 

Обавештење Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злоставњања и занемаривања

Правилник понашања

УПУТСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК
О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ИНФОРМАТОР ПОВЕРЕНИКА

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић“ у Земуну