Јавне набавке и финансије

Превод назива наше школе на енглески  језик је следећи:

High School of Law and Business Administration „Dimitrije Davidović“

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

2023

План јавних набавки 2023. прочитајте прочитајте овде.

Финансијски план прихода ПБШ Д.Давидовић за 2023. годину прочитајте овде.

Финансијски план расхода ПБШ Д. Давидовић за 2023. годину прочитајте овде .

Финансијски план пpихода ПБШ Д. Давидовић за 2023. годину прочитајте овде .

2022

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2022-30.09.2022. прочитајте овде

Hа седници Школског одбора, одржаној 20.04.2022., донета је Одлука о измени Финансијског плана за 2022. годину.

Измене Финансијског плана – прихода можете да погледате овдe .

Измене Финансијског плана – расхода можете да погледате овдe .

Измена Плана Јавних набавки за 2022 годину можете да погледате овдe

Завршни рачун школе за 2021. годину можете да прочитате овде

План јавних набавки за 2022. можете да погледате овде

Финансијски план прихода ПБШ Димитрије Давидовић за 2022. годину прочитајте овде.

Финансијски план расхода ПБШ Димитрије Давидовић за 2022. годину прочитајте овде .

2021

Измене и допуне финансијског плана за 2021 прочитајте овде

Извод из ИФИСуП-а прочитајте овде

План јавних набавки прочитајте овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУможете да прочитате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ расходи можете да прочитате овде

2020

БИЛАНС СТАЊА – АКТИВА
У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године прочитајте овде

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
за период 01.01.2020.-31.12.2020. године прочитајте овде

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА
ДУГОВА за период 01.01.2020.-31.12.2020. године прочитајте овде

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО
КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА,
ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за период 01.01.2020.-31.12.2020. године прочитајте овде

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ за период 01.01.2020.-31.12.2020. године прочитајте овде

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА за период 01.01.2020.-31.12.2020. године прочитајте овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ расходи можете да прочитате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ можете да прочитате овде

Завршни рачун за 2019 можете да погледат овде

2019

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ расходи можете да прочитате овде

Финансијски план за 2019 год.. – ПРИХОДИ можете да прочитате овде

2018

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУрасходи можете да прочитате овде

Финансијски план за 2018 год.. – ПРИХОДИ можете да прочитате овде

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018 можете да прочитате овде

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018 можете да прочитате овде

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018можете да прочитате овде

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године можете да прочитате овде

БИЛАНС СТАЊА у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године можете да прочитате овде

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године можете да прочитате овде

Завршни рачун 2017 подледајте у документу 1, 2 и 3.